IKARIKAR http://www.ikar.skhttp://telerano.markiza.skhttp://www.markiza.sk

Pravidlá projektu Oslavujeme s Teleránom

1.Projektu Oslavujeme s Teleránom sa môže zúčastniť každý, kto sa zaregistruje a pridá vlastný recept do niektorej z kategórií. 

2.Autor receptu udeľuje organizátorom - Ikar, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856, zapísanej v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č.30/B (ďalej len vydavateľstvo) 

a Markíza-Slovakia, spol. s.r.o., TV Markíza, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 48, Záhorská Bystrica, IČO: 31444873

pridaním svojho receptu na www.oslavujemesteleranom.sk  výhradnú licenciu podľa §40 Zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) na knižné zverejnenie svojho receptu a fotografie receptu, a jeho šírenie v slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, a to buď samostatne alebo v rámci súborného diela. Autor zároveň dáva súhlas so šírením svojho receptu a fotografie receptu pre potreby televízie Markíza.

3. Autor receptu súhlasí s tým, že vydavateľstvo má právo rozhodnúť o tom, či licenciu udelenú v bode 2 využije alebo nie.

4. Vydavateľstvo bude informovať autora príspevku o svojom zámere využiť alebo nevyužiť výhradnú licenciu udelenú podľa bodu 2 tohto článku.

5. Autor nesie plnú zodpovednosť za obsah svojich receptov. Dodržiava všeobecne platné autorské práva a citovanie zdrojov. Pri vkladaní fotografií autor automaticky potvrdzuje, že má právo ich šíriť či distribuovať a neporušujú všeobecné podmienky používania. Vo všetkých prípadoch je autor povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok vzal.

6. Ak autor opakovane porušuje pravidlá a jeho činnosť je v rozpore so záujmami projektu Oslavujeme s Teleránom, má administrátor právo ho na to upozorniť a v prípade opakovaného porušovania profil daného autora uzamknúť.

7. Organizátor vyhlasuje, že bude využívať svoje prostriedky, znalosti a schopnosti, aby zabezpečil spoľahlivosť a bezpečnosť stránky www.oslavujemesteleranom.sk. Vzhľadom na to, že ide o bezplatný projekt z pohľadu užívateľov, nezaručuje stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na úhrady akejkoľvek škody spojenej s používaním stránky www.oslavujemesteleranom.sk.

8. Organizátor si vyhradzuje právo akýchkoľvek zásahov do systému, vrátane zmien týchto pravidiel, bez potreby predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

9. Pri založení profilu či komentovaní diel je nevyhnutná e-mailová adresa. Organizátor je oprávnený na ňu zasielať e-mail s aktivačným kódom a novinky zo svojich služieb. Organizátor sa zaväzuje, že adresu neposkytne tretím stranám ani ju nevyužije k posielaniu nevyžiadanej pošty, a to v súlade s ustanoveniami zákona so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10. Každý užívateľ je oprávnený sa zaregistrovať na portáli www.oslavujemesteleranom.sk prostredníctvom registračného formulára a vytvoriť si touto registráciou vlastného virtuálneho užívateľa. Registrácia umožňuje využívanie všetkých služieb bezodplatne.

11. Užívateľ berie na vedomie, že stránka www.oslavujemesteleranom.sk ako celok aj jeho jednotlivé časti sú chránené autorskými právami, právami súvisiacimi s autorskými právami, ochrannými známkami, inými formami ochrany duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených nositeľov.

12. Tieto pravidlá a podmienky používania portálu boli dohodnuté na dobu neurčitú. Pre autora i organizátora sú záväzné od prvého prístupu na portál bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany organizátora. 

12. Tieto pravidlá a podmienky používania portálu boli dohodnuté na dobu neurčitú. Pre autora i organizátora sú záväzné od prvého prístupu na portál bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany organizátora.

 

Návštevník